عوامل موثر در قیمت مصالح ساختمانی

 

عوامل موثر در قیمت مصالح ساختمانی:بر کسي پوشيده نسيت که کشور ما روي کمربند زلزله آلپايد قرار گرفته است و اکثر شهر ها و روستاها از جمله شهر تهران در کنار گسل هاي لرزه زا واقع شده اند.
هر از گاهي شاهد زلزله هاي مرگبار هستيم که موجب خسارت هاي جاني و مالي فراواني ميگردد و از اين راه ساليانه مبالغ هنگفتي از سرمايه ملي صرف بازسازي اين مناطق مي شود که در غير اينصورت ميتوانست صرف توسعه و آباداني کشور گردد.


براي جلوگيري از تکرار چنين فجايعي بايد از هم اکنون ساختمانهاي با عملکرد مناسب در برابر زلزله شناخته شده و تا حد امکان ساختمانهاي قديمي تقويت شوند.


سه عامل مهم در صنعت ساختمان و قیمت مصالح ساختمانی

1-کيفيت مصالح ساختماني

2- اجرا

3- طراحي 

در اين خصوص آگاهي مهندسان عمران با اين موضوعات و اهميت آنها در حفظ جان و مال مردم و حفظ سرمايه هاي ملي و همچنين آگاهي کارفرمايان از مسايلي از اين قبيل ؛ ميتواند به تحول در صنعت ساخت و ساز کشور منجر شود و امروزه بيش از پيش اين نياز احساس مي شود.
با اين هدف سايت www.shenrizan.com را راه اندازي کرديم که داراي اطلاعات مفيدي در زمينه مصالح ساختماني مي باشد .
با توجه به اين که مهندسان و مجريان فعال در صنعت ساختمان در جهت بهينه سازي در صنعت ساختمان حرکت مي کنند ما نيزبر آن شديم که به نوبه ي خود در جهت بهبود خلا هايي که در مسير تهيه ي مصالح با کيفيت وجود دارد قدم برداريم .
باشد که با ياري پروردگار وفعالان صنعت ساختمان به اين مهم در سطح کشور دست يابيم.

 

 قیمت مصالح ساختمانیقیمت مصالح ساختمانی

يکي از موضوعاتی که باید در صنعت ساختمان مورد توجه قرار بگیرد شناخت مصالح ساختماني و عوامل تاثير گذار در قيمت مصالح ساختماني است .
هيچ گراني بي حکمت نيست.
در اينجا ما به معرفي کلياتي در مورد مصالح ساختماني و عوامل تاثير گذار در قيمت مصالح ساختماني در غالب معرفي خواص  آنها خواهيم پرداخت.

 

معرفی کلیات خواص مواد و مصالح ساختمانی:

1-1-خواص فيزيکي

خواص فيزيکي تاثير گذار در قيمت مصالح ساختماني را ميتوان در سه گروه زير بررسي کرد:
1-1-الف:وضع ظاهري مصالح ساختماني
1-1-ب:تاثير حرارت بر مصالح ساختماني
1-1-ج:تاثير مايعات و گازها بر مصالح ساختماني

1-1-الف:وضع ظاهري مصالح ساختماني


وزن مخصوص:وزن واحد حجم جسم متراکم (کاملا خشک و بدون فضاي خالي )
هرچه وزن مخصوص بيشتر باشد جسم اصطلاحا سنگين تر است .
بيشتر مواد توپر و سنگين مقاومت بهتر در برابر نيروهاي خارجي را دارند و حرارت را بهتر انتقال ميدهند
نقش جرم مخصوص به خوبي در محاسبات و عمليات هندسي و حمل و نقل و هزينه هاي مربوط به آن ظاهر ميگردد و يکي از عوامل تاثير گذار در قيمت مصالح ساختماني ميباشد.
وزن فضايي (وزن مخصوص ظاهري): وزن واحد حجم جسم در حالت عادي(با فضاي خالي).
وزن فضايي معمولا کمتر از وزن مخصوص آن ميباشد.
مثلا آجر وزن فضايي برابرgr/cm3 7/1 و وزن مخصوص آجر برابر gr/cm3 5/3 است.
اهميت داشتن وزن مخصوص اينست که با داشتن آن ميتوان حجم وسايل مورد نياز براي حمل و نقل و حجم فضايي لازم جهت انبار کردن مصالح ساختماني و هزينه هاي مربوط را محاسبه کرد .
در نتيجه وزن فضايي يکي ديگر از عوامل تاثير گذار در قيمت مصالح ساختماني مي باشد که بايد مهندسان عزيز به آن توجه نمايند.
چگالي : ميزان فشردگي و غلظت مصالح به وسيله چگالي مشخص ميگردد .
چگالي يعني نسبت وزن ماده به وزن هم حجم آن که در قيمت مصالح ساختماني نقش به سزايي را ايفاد ميکند.
پوکي : هر جسم جامد را ، جسم جامد و جاي خالي پرکرده است .
هرچه جسم جامد در فضاي پر شده بيشتر باشد جسم توپر تر و هراندازه جاي خالي در فضاي پر شده زياد تر باشد ، جسم جامد پوک تر است.
در جايي که مقاومت فشاري مطرح باشد پوکي يک نقطه ضعف است
ولي در جايي که سبکي مصالح مطرح است يک نقطه مثبت است
فاکتور پوکي در تعيين قيمت مصالح ساختماني از جمله قيمت شن و ماسه مصرفي جهت تهيه بتن و قيمت پوکه جهت استفاده در کف سازي بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد!!!
در نتيجه يکي ديگر از عوامل تاثير گذار در قيمت مصالح ساختماني مخصوصا قيمت شن و ماسه فاکتور پوکي ميباشد.
تخلخل:عبارت است از حجم اشغال شده ماده از هوار؛ به عبارت ديگر نسبت حجم خالي هوا دار ماده به کل نمونه راتخلخل ميگويند.
مصالحي که داراي تخلخل بيشتر هستند آب بيشتري جذب ميکنند و اگر اين آب يخ بزند حجم بيشتري را اشغال ميکند.
فضاي خالي و منافذ موجود در ماده به دو صورت عمده ميباشد:
1.خلل يا فضاي درون دانه اي :به منافذ ريز و هواي موجود در درون يک دانه کامل اطلاق ميگردد و به ساختمان دانه بستگي دارد.
2.فرج يا فضاي ميان دانه اي : به فضاي خالي بين ذرات انباشته مواد گويند و به نحوه قرار گرفتن و انبار کردن مواد بستگي دارد.
در نظر داشتن فاکتور تخلخل در طراحي ها و در تعيين قيمت مصالح ساختماني حايز اهميت به سزايي ميباشد.
نکته: شناخت چگالي و تخلخل در انتخاب مصالح ساختماني حايز اهميت ميباشد چون تعيين قابليت جذب آب و هدايت گرما و سرما و درجه يخبندان مصالح بستگي کامل به تخلخل و چگالي جسم دارد. در نتيجه از جمله فاکتورهاي تعيين کننده قيمت مصالح ساختماني ميباشد.

 


1-1-ب-تاثير حرارت بر مصالح ساختماني 


قابليت هدايت حرارت

مقدار گرمايي که ماده در اثر اختلاف درجه حرارت موثر در دو جهت از خود عبور ميدهد را قابليت هدايت حرارت گويند و ميزان آن به ضخامت و جنس ماده بستگي دارد.
ضريب هدايت گرمايي به جنس ساختمان جسم ،تخلخل و رطوبت آن بستگي دارد .
اجسام متخلخل قابليت هدايت کمتري دارند زيرا فضاي خالي اجسام توس هوا پر شده است و ضريب انتقال هوا 2% است در حالي که ضريب انتقال حرارت آب 5% مي باشد . که 25 برابر هوا ميباشد.
در نتيجه اجسام مرطوب حرارت را بهتر منتقل ميکنند.
قابليت هدايت از جمله فاکتورهاي تعيين کننده قيمت مصالح ساختماني ميباشد

قابليت هدايت حرارتي مصالح ساختماني به نکات زير بستگي دارد:
1.کيفيت طبيعي و مواد اوليه آن
2.ساختمان مولکولي و حالت کريستالي مصالح
3.تخلخل
4.درجه حرارت و درجه رطوبت هوا
5.چگونگي تشکيل پوکي در ساختمان پيش ساخته مصالح ساختماني


گرماي ويژه

مقدار گرمايي که يک گرم از جسم ميگيرد تا دماي آن يک درجه سانتي گراد بالا رود.
از مقدار گرمايي که به جسم داده ميشود و صورت انتقال از آن عبور مي کند ، مقداري به صورت تشهشه بر مي گردد و مقداري نيز جذب جسم ميگردد و همين بخش است که باهث گرم شدن و بالا رفتن ميزان حرارت جسم ميگردد.
دانستن فاکتور گرماي ويژه در جايي که نياز به عايق کاري باشد و همچنين در جايي که مصالح در معرض گرماي شديد قرار بگيرند داراي اهميت بسيار ميباشد.
در نتيجه فاکتور گرماي ويژه از جمله فاکتورهاي تعيين کننده قيمت مصالح ساختماني ميباشد.

مقاومت در برابر آتش

مقدار درجه حرارتي را که جسم ميتواند قبل از انکه مشتعل يا ذوب گردد تحمل کند مقاومت تحمل آتش آن جسم ناميده ميشود.
اجشام از نظر مقاومت در برابر آتش به سه دسته تقسيم ميشوند:
1.مصالح نسوز : حرارت هاي بيشتر از1580سانتي گراد را تحمل ميکند.
2.مصالح دير سوز :حرارت هاي بين 1350تا 1580 سانتي گراد را تحمل ميکند .
3.مصالح بسوز : در درجه حرارت پايين تر از 1350 درجه سانتي گراد ذوب مي شوند.
مقاومت در برابر آتش ميتواند روي قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار باشد


1-1-ج- تاثير مايعات و گازها بر مصالح ساختماني


قابليت جذب آب

 نسبت وزن آبي که يک جسم خشک جذب ميکند تا به حالت اشباع برسد ، به وزن يا حجم اوليه را قابليت جذب آب آن جسم گويند. اجسام و مواد معدني تقريبا سه نوع آب را در خود دارند : آب تبلور ، رطوبت سطحي و رطوبت دروني.
جذب آب به تخلخل ،جنس و رطوبت محيط اجسام بستگي دارد . اجسام متخلخل و با دانه بندي ريزتر آب بيشتري را جذب ميکنند.
قابليت جذب آب ميتواند روي قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار باشد.

ضريب نرم شدن

عبارت است از نسبت مقاومت فشاري جسم در حالت اشباع به مقاومت آن در حالت خشک.
ضريب نرمي رس صفر و شيشه و فولاد يک ميباشد. موادي که ضريب نرمي آنها از 8/0 کمتر باشد براي استفاده در شرايط مرطوب مناسب نيستند. مصالح با ضريب نرمي بيش از 8/0 را مصالح ضد آب مينامند.
ضريب نرمي گچ و بعضي از رنگها 2/0 تا 4/0 ميباشد.
نفوذ آب در بتن و پي ساختمان باعث تضعيف ساختمان ميشود . آب بندي و عايق کاري ساختمان و رعايت نکات فني جهت جلوگيري از جذب رطوبت زياد و تغييرات مداوم رطوبت از عوامل مهم نگهداري و حفاظت بنا ميباشد.
در نتيجه ضريب نرم شدن يکي از فاکتور هايي است که ميتواند روي قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار باشد. 


قابليت خشک شدن

طبق استاندارد درصد آبي که جسم در 24 ساعت تحت درجه حرارت 20 و فشار و رطوبت ثابت از دست ميدهد و درجه خشک شدن جسم مينامند.
قابليت خشک شدن هم از عواملي است که ميتواند روي قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار باشد.

قابليت عبور آب

ميزان عبور آب در فشار ثابت از يک سانتي متر مربع سطح خارجي جسم در يک ساعت را قابليت عبور آب آن گويند. اهميت اين خاصيت در طراحي فاضلاب ها ،زهکشي ،راهسازي و مطالعات سدسازي ظاهر ميگردد.
مقدار آب عبوري از اجسام به فشردگي و بافت جسم بستگي دارد.
قابليت عبور آب از عواملي است در تعيين قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.

مقاومت در برابر يخ زدگي

مقاومت و دوام اجسام در يخ زدن هاي متناوب را مقاومت يخ زدگي گويند.
کاربرد مصالح با جذب آب بالا درپي ها جايز نيست و بايد عايق کاري هم صورت پذيرد زيرا مصالح با جذب آب بالا مقاومت يخ زدگي پاييني دارند.
ميزان مقاومت يخ زدگي به جرم مخصوص ،تخلخل و قدرت جذب آب بستگي داردو مصالح متخلخل که تا بيش از 90 % منافذ آن از آب پر نشده باشد مقاومت نسبتا خوبي در يخ زدگي دارند.
يا به عبارت ديگر مصالح مقاوم در برابر يخ زدگي مصالحي هستند که پس از يخ زدن بيش از 15 تا 25 درصد مقاومت طبيعي خود را از دست ندهند و کاهش وزني آنها بر اثر ترک خوردن و جدايي مصالح بعد از 40 بار يخ زدگي از بيش از 5% حالت طبيعي نباشد.
مقاومت در برابر يخ زدگي از عواملي است در تعيين قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.


مقاومت آب و هوايي (هوازدگي)

مقاومت هوا زدگي عبارت است از دوام و مقاومت جسم در تغييرات مداوم جوي از نظر سرما و گرما و رطوبت ، بدون آنکه اين تغييرات موجب تغيير شکل عمده و با تغيير خواص مواد گردد.
تغيير و کمبود رطوبت در بتن تازه باعث تنش و ترکيدگي ميشود .
از به کار بردن مواد با جذب آب زياد و ضريب يخ زدگي کم در ساختمان ميبايست احتزار کرد.
مقاومت در برابر هوا زدگی از عواملي است که در تعيين قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.

1-2-خواص شيميايي

مقاومت در مقابل اسيد ها

حد پايداري مصالح را در مقابل تاثيرات اسيد ها و محلول نمک ها مشخص مي نمايد.
آب باران +دود اتومبيل » اسيد سولفوريک
آب باران + دي اکسيد کربن هوا » اسيد کربنيک
اين دو اسيد در اکثر سنگ هاي آهکي تثر کرده و به آنها آسيب ميرساند.
مقاومت در برابر اسيد ها از عواملي است که در تعيين قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.

مقاومت در برابر قليا

مقاومت مصالح را در برابر تاثيرات قلياه بدون از دست دادن خواص اسيدي و پاشيده شدن بافتشان نشان ميدهد.
مقاومت در برابر قليا از جمله مواردي است که بايد در انتخاب مصالح ساختماني مورد توجه قرار بگيرد و در قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.


مقاومت در برابر گازها

حد و پايداري مصالح ساختماني را که در معرض گازها قرار ميگيرند مشخص مي کند.
مقاومت در برابر گاز ها از جمله مواردي است که در قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.

مقاومت در برابر خوردگي

 اکسيد کربن و سولفور با آب اسيد ضعيفي مي سازد که باعث خوردگي مواد ميگردد. آلودگي هوا ناشي از سوخت کوره ها که داراي مقادير جزيي سولفور است ساختمانها را به شدت تخريب مي کند.
وجود سولفاتها در زمين شالوده ساختمان ها را به شدت تهديد ميکند . وجود سولفاتها در زمين شالوده ساختمان را در معرض تخريب قرار مي دهد.
اکسيژن هوا فلزات را به سرعت خورده و اکسيد ميکند.
مقاومت در برابر خوردگي از جمله مواردي است که در قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.

1-3-خواص مکانيکي

خواص مکانيکي تحمل و پايداري اجسام در برابر عوامل و نيرو هاي خارجي نشان ميدهد.
انواع نيرو هاي خارجي :
1.کششي
2.فشاري
3.پيچشي
4.خمشي
5.ضربه اي


تغيير طول نسبي (کرنش)

 عبارتست از ميزان تغيير طول جسم به طول اوليه آن در اثر اعمال نيرو هاي خارجي .
تغيير طول نسبي (کرنش) در قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.

سختي

عکس العمل جسم را در مقابل عبور مته استاندارد شده سختي جسم مي نامند.
سختي مصالح در قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.
سختي مواد را در مقابل اثرات برخورد جسم سخت تر بررسي ميکنند.مواد سخت در مواد نرم اث مي گذارند و خط ماندازند و از مواد سخت تر اثر ميپذيرند يا خط بر ميدارند.
نکته : بالا بودن سختي دليل بر بالا بودن مقاومت مصالح ساختماني نيست.
درجه سختي الماس = 10
درجه سختي تالک = 1
سختي مصالح در قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.

مقاومت ضربه اي

يعني تحمل مواد در مقابل ضربه هاي وارده.
در اجسام متحرک و مقاومت مواد در برابر حرکت هاي خارجي حايز اهميت است.
در نتيجه مقاومت ضربه اي در قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.

خزش

 افزايش طول اجسام به مرور زمان که در اثر پيري اتفاق مي افتد.
خزش در قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.

خاصيت ارتجاعي و پلاستيکي 


اجسام جامد (صلب)

اگر نيرويي به اين گونه مصالح وارد آيد تغيير شکل پيدا نکرده و به محض اينکه نيرو از حد معيني تجاوز کند جسم بدون تغيير شکل ميشکند ، مثل سنگ ها .


اجسام ارتجاعي (الاستيک)

اگر نيرويي به اين نوع از مصالح وارد آيد تغيير شکل پيدا کرده و پس از حذف نيرو اين تغيير شکل نيز حذف مي شود ، مثل فولد تحت تاثير نيرو هاي کم.
اجسام پلاستيک : ااگر نيرويي به اين گونه مصالح وارد آيد تغيير شکل پيدا کرده و پس از حذف نيرو اين تغيير شکل از بين نرفته و جسم باقي مي ماند ، مثل خاک رس و قير.
خاصيت ارتجاعي و پلاستيکي بايد از جمله مواردي باشد که در انتخاب مصالح مورد بررسي قرار ميگيرد و در قيمت مصالح ساختماني تاثير گذار مي باشد.
موارد فوق به صورت کلي عوامل تاثير گذار در کيفيت و در نتيجه قيمت مصالح ساختماني را شرح داده وهدف از اين کليات اينست که فعالان صنعت ساختمان بتوانند با علم به اين موارد مصالح بهتر را شناسايي و تهيه کنند و از هدر رفت سرمايه ملي حد الامکان بکاهند.

 


تهران -شهرک ژاندارمری **** 021****-0912**** email@ email.com

قیمت مصالح ساختمانی, قیمت شن و ماسه, قیمت سیمان را از ما بپرسید.

تخصص ما ارائه قیمت مصالح ساختمانی, قیمت شن و ماسه, قیمت سیمان است.

خبرنامه سایت

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت